Yu Garden (Yuyuan Garden) in Shanghai, China

1. P1_07003_ProPhotoSTL.com.jpg

1 of 1

Yu Garden (Yuyuan Garden) in Shanghai, China

Copyright ProPhotoSTL.com

Click to Download Image
Keywords:
Yu Garden
Yuyuan Garden
Shanghai
China